OSLO - A MODULAR PARK SYSTEM

THE PARK ENVIRONMENT FOR RECOVERY AND RECREATION

PUBLIC DESIGN


 

INTRODUCTION

International trends show that the urbanization is growing in the world. Together with the densification of the cities and loss of green areas stress and health problems among the population are increasing. Thus parks and green areas are becoming even more significant for the health and wellbeing of people. Therefore promoting increased use of parks and green areas is an important issue to face in today’s society.

SOLUTION

This project addresses the question how a product can contribute to an increased use of a park environment. I have tried to look into how different generations can meet in the park through one product and how this can contribute to longer stays in the park together than planned.

 

University: Oslo and Akershus University College of Applied Science

Duration: 16 weeks, spring 2017

External tutors: Snøhetta, Vestre

 
 
File_000 (16).jpeg
 

How can a product contribute to increased use of a park environment?

 
Oslo-perspektiv.png

A product for all generations

 

The modular system Oslo is linked to research questions concerning sustainable environment and health with the intention to promote the importance for human beings to be close to trees, plants and nature. The focus on different generations has the intention to contribute to more prolonged stays in parks then previously planned. In addition the product offers the possibility of different types of activities or rest, individually or in groups, as well as encounters with other people. In a globalized world where more and more people move or flee is it also important to create places that provide people of different backgrounds possibilities for encounters and communication about or in relation to a product. The creativity of the individual will also decide whether or how he or she choses to interact with a product. In a park surrounding the contrasts between the different seasons will of course influence the usage of the product.

 

 
IMG_7116.jpg
 

The product takes for example a tree as a point of departure and then depending on the size or the form of the park this modular system can be expanded into different shapes and directions. The different height levels offer several functions and support each other in creating a unity and a playful approach adapted for various age groups. Running, climbing, resting, reading or picnicking are some of the activities that the product opens up for.

 

Modules

OSLO är ett offentligt modulsystem baserat på fyra olika nivåer sammansatta i en fri labyrintlösning (190, 490, 790, 1090 mm). Modulerna är sammansatta i tre olika nivåkombinationer. Dessa nns i två olika längder (900, 1350 mm). För att skapa vinklar eller rundningar i modulsystemet nns även en rundad variant i samma fyra nivåer som övriga moduler.Nivån på 190 mm är framtagen för att barn ska kunna sitta på den men också för personer som vill sitta närmare gräset eller som grillar. Valet av 490 mm är baserad på vanlig standardhöjd för offentliga bänkar. 790 mm är en vanlig höjd för matbord vilket utgör en bra proportion till standardsitthöjden. 1090 mm kan både utgöras som ryggstöd om man vill sitta på ”matbordet” och erbjuda en ytterligare höjd.

Labyrintlösningarna kan också genom olika färger på stålramen varieras. Den gröna färgen kan användas för att smälta in i vackra grönområden, en stark färg för att väcka liv i mer torftiga parkmiljöer eller för att fånga upp en färg i omgivningarna. Även om produkten är främst designad för användning i parker ser jag en potential i att också kunna placera OSLO på torg och skolgårdar samt i bostadsområden.

 

PROCESS


 
Asset 88.png
 

Park visits

During the project I visited 11 different parks around Oslo. I wanted to differ them from each other o I focused on both big, medium and small parks. I intervjuerna fokuserade jag främst på frågor som rörde intervjupersonernas användning av parken, hur ofta de gick dit, vad de värdesatte med parker och eventuellt saknar i dem. Observations

 
 

Interviews with park visitors

 
Asset 86.png

Solo persons

During my parks visits I interviewed 8 different solo persons.

Asset 85.png

Groups

Different groups of people between 2 or 5.

Asset 84.png

Families

Three families with kids.

 
File_004 (4).jpeg
blur face.jpg
File_000 (2).jpeg
 
 

Några intervjuade utnyttjar parkerna mer när de har barn och önskar er barnaktiviteter. Även inramning nämns, särskilt i samband med de små parkerna, eftersom de ofta ligger nära tra k eller bebyggelse. Krav på er och bättre sittplatser är också ett återkommande önskemål.Att tillgodose olika gruppers behov har varit en fråga från fältstudierna att ta hänsyn till i min fortsatta process.

 
 

"We need to create beautiful meeting places. Sitting areas were we can take contact across cultures."

(Woman, 70 years old)

 

 

File_000 (2).jpeg
IMG_6507.JPG
File_000 (4).jpeg
File_000 (16).jpeg
 

Observations in the parks

Under de månader jag observerade parkerna var det tydligt att de mindre fungerade mer som en genväg och passage för många. Några parker som Alexander Kjellands Plass eller Olaf Ryes Plass hade även enstaka personer som var ute och sprang träningsrundor eller rastade hunden.Många passerade men väldigt få stannade upp, oftast var det bara enstaka individer eller små grupper om två eller tre personer. Eftersom parker främst används och utnyttjas på sommaren var självklart folk ödet begränsat, trots det gav det mig ändå en viss uppfattning om hur parkytan utnyttjas. Stora gräsmattor var folktomma vid mina besök. I de små parkerna fanns det begränsat med bänkar och papperskorgar, några få parker hade inslag av vatten i form av en fontän eller bäck.Oslos många parker och grönområden gjorde att det tidigt i projektarbetet kändes viktigt att få en överblick över dem för att kunna göra jämförelser. Mina etnogra ska fältstudier gav mig värdefulla insikter om hur parkerna varierade både i utbud av aktiviteter, distribution av produkter som exempelvis sittplatser, bord men också helhetsplaneringen.Vidare insikter kom från parkbesökarna om både hur och när de använder parkerna, men också vad de saknar i dem idag. För besökarna verkar parken ha största betydelse på sommaren. Den visuella aspekten får större betydelse på vintern, då den dominerande färgskalan främst är nyanser av grått, vitt och brunt. Min marknadsanalys visade att det verkar nnas få produkter som förenar behovet för både barn och vuxna samtidigt, samt erbjuder vila och aktivitet i ett. Nedan följer huvudinsikterna från forskningsarbetet.

 
 

Design opportunities

 
Asset 97.png

Play & activity

Flera av de intervjuade barnfamiljerna förklarade att de besöker parkerna oftare nu när de har barn. Många av parkerna saknar dock lekplats eller någon form av aktivitetsutbud riktade till barn. Flera av mina intervjupersoner berättade att de ofta åkte en bit utanför staden, där det fanns ett bättre utbud av aktiviteter men också mer barnvänliga områden. Det verkar som att många barnfamiljer önskar att barnen ska få en nära tillgång till både naturen och den kreativa lek och aktivitet som där ges möjlighet till. Att vistas utomhus påverkar ju också barnens sinnesstämning samt psykiska och fysiska hälsa. Det är också svårt för stora barnfamiljer med sämre ekonomi att ta sig till platser utanför staden, vilket kan resultera i färre antal besök. Det stärker ytterligare argumentet för att ha attraktiva parker på nära håll.

Asset 96.png

Opportunities to rest

Många intervjuade önskade större möjligheter till vila i parker, oftast i form av fler och flexibla sittplatser. Under mina parkbesök fann jag också att många av parkerna hade begränsat med antal sittplatser, något som flera intervjupersoner ansåg blev ett stort problem på sommaren, då besökarna är ännu fler. Även önskemål om större variation när det gäller sittplatser framkom i min studie. Då antalet äldre ökar bland befolkningen kan det också betyda att behovet för ett större antal sittplatser växer. 

Asset 95.png

The lack of framing

De mindre grönområdena ligger ofta i nära anslutning till trafik och stadsbebyggelse och påverkar känslan av att inte befinna sig i en grön oas. Flera önskade att man skulle göra inramningar av mindre grönområden (pocket parks). Under mina parkbesök såg jag även stora outnyttjade fält där känslan av att vara helt exponerad fanns. I de små parkerna nära trafiken kunde jag uppleva samma känsla.

Asset 93.png

Visual attraction

form av kulturobjekt, som Vigelandsparken och Ekebergparken, eller något visuellt objekt att se på, hade många besökare även under vinterhalvåret. De mindre parkerna hade färre besökare och fungerade mer som en passage särskilt under vinterhalvåret. Enstaka statyer fanns utplacerade i många av de mindre parkerna men verkade inte ha någon större dragningskraft.

 
mapping-edited.jpg

Brainstorming

Z - zoom I - Idea P - problem/potential

Som inledande moment i idéfasen gjorde jag en map baserad på ord och bilder utifrån mina insikter. Här letade jag efter kopplingar och samband mellan dessa och genom att dra linjer mellan dem kunde jag plocka ut gemensamma nämnare för att arbeta vidare med.

File_008.jpeg

Sketching

File_000 (2).jpeg

Case studies

Byggde jag en modell av en be ntlig park i Oslo som utgångspunkt. På så sätt blev det lättare att jämföra idéerna mot varandra. Jag utgick från mina insikter från forskningsfasen och kopplade ihop insikterna i ordpar som förutsättning för det fortsatta arbetet med att utveckla lösningar som besvarade orden.

 
File_001 (6).jpeg
File_002 (3).jpeg
ds<s.jpeg
xgfhnx.jpeg

Mock-ups

I sökandet efter former och uttryck arbetade jag i enkla material såsom papp och trä där jag prövade mig fram i olika helhetsuttryck och att kombinera tanken labyrint och estetik. Jag tog inledningsvis utgångspunkt i cirkulära och upprepade former. 

Som experiment ställde jag alla formerna på högkant så de istället bildade siluetter i pro l. Här föddes tanken om hur en produkt kunde användas både under- och ovanifrån. Då bildades det olika nivåer utifrån fyrkanternas höjd, vilket av en tillfällighet fångade upp en tanke från koncept 1.

Därefter började jag utveckla tanken om höjdvariation i andra material och former.

 
dvvds.jpeg

Testing full scale model

Min formutforskning utgick ifrån att via en labyrint guida en person mot ett speci kt objekt,exempelvis ett träd. Vidare utforskade jag hur produkten kunde bli exibel i sin storlek och lätt att variera och såg en potential i en modullösning som kunde sättas ihop i labyrinter med höjdvariation. Att placera en 1:1 modell utomhus bidrog till en bättre förståelse för hur den skulle uppfattas i en park där himlen är tak. Nivåernas förhållande till varandra skapade funktioner som exempelvis sittplats, bord, ryggstöd, klättring, vila. Den verkliga storleken gav mig idén om att det även var möjligt att krypa under vissa delar. Här såg jag möjligheten att designa en produkt för att möta olika generationers behov,

IMG_0381.JPG

Testing full scale model

Min formutforskning utgick ifrån att via en labyrint guida en person mot ett speci kt objekt,exempelvis ett träd. Vidare utforskade jag hur produkten kunde bli exibel i sin storlek och lätt att variera och såg en potential i en modullösning som kunde sättas ihop i labyrinter med höjdvariation. Att placera en 1:1 modell utomhus bidrog till en bättre förståelse för hur den skulle uppfattas i en park där himlen är tak. Nivåernas förhållande till varandra skapade funktioner som exempelvis sittplats, bord, ryggstöd, klättring, vila. Den verkliga storleken gav mig idén om att det även var möjligt att krypa under vissa delar. Här såg jag möjligheten att designa en produkt för att möta olika generationers behov,

 
IMG_0041.JPG
File_004 (3).jpeg

Feedback from external tutors

gav viktiga insikter om labyrintens placering och att det är bra om labyrinterna är relaterade till en plats eller till ett urbant sammanhang. En annan viktig aspekt är hållbarheten och hur länge produkter klarar väder och vind. Det är bra att man inte har de nierat kreativiteten i produkten, eftersom den talar i olika riktningar. En tanke var också att olika modulsammansättningar kunde ha skilda fokusområden. Förslagen kan då knytas till en konkret plats utifrån be ntliga förutsättningar.

Liknande gäller val av färgsättning där områdets utseende kan få styra färgvalet. Om det är n natur kan produkten smälta in men om det är en väldigt grå plats kanske den ska piggas upp med en kontrastfärg.

Kan funktionen variera beroende på säsong? Kan det bli en skulptural park på vintern? Kan snön hjälpa till? Detta var några av frågorna som jag ck med mig i det fortsatta arbetet.

 

User testing

 

Till mina brukartester hade jag förberett bildmaterial på några av mina labyrintmodeller, färgpalett samt fysisk modell i skala 1:10. Jag har kategoriserat återkopplingen från mina tester i tre teman presenterat på nästa sida.

 
 
Asset 90.png

Lekplatser ofta fulla, min produkt kan fylla ett viktigt behov. Passar även bra på plats med asfalt. 

Asset 91.png

Trä - bra sittunderlag och lekvänligt. Vuxna - mer dämpade färger. Barnen - pekade på färgstarka alternativ.

Asset 92.png

Positiva till idén och funktionen. Nivåskillnaderna möjlighet till variation av bruk. Höjdskillnaderna inte något problem för lek. Bra balans i bruk för både barn och vuxna.

 

Model building

modell-edit.jpg

My final model is a scale model 1:10 because of its original big size.

modell2-edit.jpg
File_007_2.jpeg
 

Learning outcome